Informacja o wyborze oferty – usługa przeprowadzenia kursu wizażu, masażu klasycznego oraz kursu gastronomicznego/pomocy kuchennej dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

Data opublikowania: 12 maja 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy