Informacja o wyborze oferty – zakupy urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych (gamingowa mysz optyczna gamingowa klawiatura, słuchawki z mikrofonem) w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Data opublikowania: 31 stycznia 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy