Informacja o wyborze oferty na zakup usługi pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów z języka ukraińskiego na język polski  dla uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Data opublikowania: 27 września 2022


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy