Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie remontu dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1 oraz odbiór prac po ich zakończeniu, które to roboty budowlane zrealizowane zostaną w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data opublikowania: 29 kwietnia 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”