Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r, ze względu na brak złożonych ofert.

Data opublikowania: 3 marca 2023


Dotyczy projektu:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023