„SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Projekt „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest realizowany  przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Budżet projektu wynosi 34.337.973,00 zł. Umowa na realizację projektu została podpisana w październiku 2012 roku.

Realizacja pilotażu odbywać się będzie na terenie 40 powiatów. Realizacja projektu skierowana jest do następujących grup odbiorców:
– Odbiorcy instytucjonalni: instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, urzędy administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.
– Odbiorcy indywidualni – pracownicy instytucji oraz urzędów administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.
– 400 rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa.

Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.
Projekt zakłada, że na terenie każdego z powiatów zakwalifikowanych do realizacji pilotażu powstaną dwa zespoły: Powiatowe Zespoły Koordynujące Współpracę (PZKW) oraz Mobilne Grupy interdyscyplinarne (MGI). PZKW składać się będą z 10 przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, przedstawicieli samorządu, fundacji, stowarzyszeń. Mobilne grupy interdyscyplinarne składać się będą z 10 pracowników tzw. roboczych, którzy będą pracować z rodzinami w terenie. Efektem pracy obu zespołów będzie wypracowanie dwóch dokumentów: Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

W czerwcu 2013 roku Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiło nabór na realizację pilotażu. Wyłoniono 16 powiatów i ogłoszono nabór uzupełniający. Nabór uzupełniający trwał do końca października, do momentu wyłonienia 40 powiatów. PCPR Kielce złożyło wniosek na realizację pilotażu wskazując trzy instytucje jako instytucje współpracujące tj. Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach i Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Masłowie. Pozostałe jednostki miały być wskazane w późniejszym etapie realizacji pilotażu. Z instytucjami wskazanymi we wniosku podpisaliśmy listy intencyjne. W listopadzie dostaliśmy informacje o wynikach naboru (Powiat Kielecki zajął siódme miejsce w rankingu złożonych w drugiej turze wniosków – na 25 powiatów). W chwili obecnej jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, oraz zawierania porozumień z instytucjami współpracującymi przy realizacji pilotażu (zaplanowano współpracę m.in. z przedstawicielami samorządu, systemu edukacji, służby zdrowia, systemu sprawiedliwości itp.). Środki jakimi będziemy dysponować na realizację tego projektu to 724 860 zł. Na tą kwotę składają się środki przeznaczone na organizację prac obu zespołów oraz środki na wsparcie dla rodzin objętych projektem w kwocie 408 219 zł . Początkowo planowano rozpoczęcie działań w sierpniu 2013 jednak ze względu na przeciągający się nabór do pilotażu ostatecznie jako okres realizacji przyjęto 15 listopad 2013 do końca grudnia 2014 roku. W ramach pilotażu powstaną dwa zespoły PZKW i MGI, każdy będzie się składał z 10 członków. Zadaniem PZKW będzie stworzenie do końca lutego Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, który będzie obrazował sposób współpracy międzyinstytucjonalnej  oraz koszyk usług które pozwolą rodzinom wielodzietnym i wieloproblemowym na wyjście z zagrożenia wykluczeniem społecznym. Natomiast rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej będzie uszczegółowieniem dokumentu stworzonego przez PZKW i dotyczyć będzie problemów rodzin zrekrutowanych do projektu. Rekrutację rozpoczniemy od stycznia. Wstępnie zaplanowaliśmy że będą to rodziny z dwóch gmin Bieliny i Masłów. Pomoc dla rodzin będzie przydzielana w oparciu o moduły: prozatrudnieniowy, społeczny i integracyjny, rodzinny, sport i kultura. Z uczestnikami projektu zawierane będą kontrakty socjalne a członkowie MGI będą wspierać rodziny w prawidłowej realizacji zaplanowanych działań.

Data opublikowania: 18 lutego 2014


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”