W związku z zakończeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, który był realizowany w okresie od 01.09.2017 – 31.05.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR w Kielcach informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy). 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia wsparcia specjalistycznego – 1 miejsce usług psychiatrycznych, 1 miejsce usług psychologicznych, 1 miejsce – osoba do prowadzenia zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych.
Do wsparcia kwalifikowane będą osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważne).

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15  telefonicznie 600-286-695, osobiście: Kielce, ul. Okrzei 18 piętro 3, lokal 7.

Data opublikowania: 14 czerwca 2019


Dotyczy projektu:

Trwałość projektów