Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym (ON) w środowisku lokalnym – to główne założenie projektu – Centrum Asystentury Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 19 czerwca starosta kielecki – Michał Godowski i czło-nek Zarządu Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada podpisali umowę na wsparcie osób niepełnosprawnych.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym (ON) w środowi-sku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji ich opiekunów. 

Głównym założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej PCPR w Kielcach Centrum Asystentury Społecznej (CAS) będącego miejscem organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania ON i ich opiekunów w środowisku lokalnym, w tym: 

  1. Usług asystenta osoby niepełnosprawnej na terenie powiatu kieleckiego, w szczególności na terenie gmin deklarujących kontynuację usług asystenckich po zakończeniu projektu. Do chwili obecnej taką deklarację złożyło 5 gmin: Morawica, Łopuszno, Chęciny, Nowa Słupia i w ubiegłym tygodniu gmina Zagnańsk. Zaplanowano przeszkolenie i zatrudnienie do 8 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy będą świadczyć w środowisku lokalnym usługi na rzecz 40 osób niepełnosprawnych (średnio 30 godzin na osobę/ miesięcznie – łącznie 20 400 godzin). Zadaniem asystenta będzie wspieranie ON m.in. w zakresie pomocy w codziennych czynnościach, pomocy w dotarciu do lekarza, na rehabilitację, zrobienia zakupów,  rozmów wspierających, organizacji czasu wolnego, wspólnej aktywności rekreacyjnej zatem w zakresie realizacji wszelkich działań zwiększających samodzielność ON. Świadczenie usług rozpocznie się od stycznia 2019 roku i będzie trwało do końca maja 2020 roku. 
  2. Usług usprawniająco-rehabilitacyjnych świadczonych również w miejscu zamieszkania ON – 5 godzin/osobę miesięcznie docelowo 3 400 godzin. Przedmiotowe usługi pomogą w uzyskaniu optymalnego poziomu funkcjonowania ON. 
  3. Specjalistycznego wsparcia (od listopada 2018 roku do maja 2020 roku: – psychologicznego; Planuje się indywidualną pomoc dla wszystkich uczestniczących w projekcie osób (ON, opiekunów, AON) oraz wsparcie grupowe tj. grupy wsparcia dla opiekunów, superwizje dla AON: – konsultacji psychiatrycznych – 190 godzin,- poradnictwa prawnego – 95 godzin,  oraz udzielania – poradnictwa w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
  4. Dowozu ON na zajęcia organizowane w ramach projektu oraz placówek użyteczności publicznej, w tym celu zaplanowano zakup samochodu dostosowanego do przewozu ON poruszających się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą przyrządów ortopedycznych. Zakup samochodu stanowi odpowiedź na zdiagnozowane bariery komunikacyjne i transportowe które uniemożliwiają samodzielne dotarcie on do miejsc realizacji zadań projektowych ja również innych instytucji oferujących im wsparcie. Teren powiatu kieleckiego stanowią w przeważającej części obszary wiejskie na których infrastruktura transportowa, w szczególności ta dostosowana do osób niepełnosprawnych nie występuje w ogóle. Teren powiatu kieleckiego to 2 247 km2 dla porównania miasto Kielce zajmuje obszar jedynie ok. 109 km2. Zaplanowano zachowanie trwałości organizowanego dowozu po zakończeniu projektu. 
  5. Szkolenia dla opiekunów ON mające na celu poprawę sprawowanej opieki nad ON  poprzez profesjonalne przygotowanie do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenia samodzielności podopiecznych.  Zaplanowano szkolenia w podziale na 3 grupy szkoleniowe uwarunkowane zdiagnozowanymi deficytami ON oraz problemami występującymi podczas sprawowania opieki: I blok dla opiekunów ON z niepełnosprawnością intelektualna, II blok dla opiekunów ON z niepełnosprawnością ruchową, III blok dla opiekunów w zależności od indywidualnych potrzeb. Każdy blok to 24 godziny szkoleń – łącznie 72 godziny. 

Projekt realizowany będzie 21 miesięcy tj. od 1 września 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Na realizacje zaplanowanych w ramach projektu zadań zaplanowano wydatkować 1 460 478, 05 złotych, w tym dofinansowanie ze środków UE 1 350 926, 17 złotych oraz wkład własny109 551,88 złotych stanowić będą środki przeznaczone na wynagrodzenie psychologa oraz opłaty pozyskane od ON za realizowane UAON. W przypadku UP, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, będą oni zobligowani do ponoszenia częściowej odpłatność za realizację usług asystenckich zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie korzystania z przedmiotowych usług w projekcie. Odpłatność za usł. asystenckie zostanie ustalona w uzgodnieniu z współpracującymi gminami. 
Rekrutacja prowadzona od 1.09.2017 do 31.10.2017 r. we współpracy z OPS z terenu powiatu kieleckiego,  które zadeklarowały zachowanie trwałości UAON. Do projektu zostanie zrekrutowanych 40 ON posiadających aktualne orzeczenie o stopniu znacznym, umiarkowanym niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. W pierwszej kolejności osoby z niepełno sprawnościami sprzężonymi i/lub z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy z dnia 12 marca 2004 r.

Data opublikowania: 20 czerwca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”