Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 15 czerwca podczas konferencji podsumowało projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. Spotkanie  połączono z uroczystym poświęceniem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Auto zakupiono ze środków UE ( 97 959, 50 zł) oraz środków powiatu kieleckiego (23 146,30 zł).
Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 1 350 926,17 zł.

Celem głównym projektu jest minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji ich opiekunów –   mówiła Anna Florczyk – Bielna, dyrektor PCPR. – Na etapie planowania ze wsparcia miało skorzystać 40 osób niepełnosprawnych. Zrekrutowano więcej, bo 58 osób.

Uczestnikami projektu są osoby:

  • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym lub orzeczenie równoważne
  • Zamieszkujące na terenie jednej z gmin powiatu kieleckiego które przystąpiły do realizacji projektu, tj.: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra.

W ramach projektu organizowany jest szereg działań,  a w szczególności:

  • Usługi asystenckie, świadczone m.in. w zakresie pomocy: w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania – dowóz samochodem przystosowanym do przewozu ON,  w zakupach przy udziale ON, w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu wolnego, wspieraniu w czynnym udzialew życiu społecznym,
  • Zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające,
  • Poradnictwo specjalistycznego w tym psychologicznego, prawnego, logopedyczne oraz konsultacji psychiatrycznych,
  • Dowóz uczestników,
  • Szkolenia dla opiekunów,
  • Grupy wsparcia dla opiekunów oraz asystentów.

W uroczystości wzięli udział między innymi: starosta kielecki Michał Godowski, członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, a także wójtowie oraz przedstawiciele gminnych OPS współpracujących w ramach projektu. W gronie zaproszonych gości znaleźli się również uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie.

Uroczystego poświęcenia nowego samochodu dokonał Ks. Jan Jagiełka. Korzystając ze sposobności został poświęcony również nowy wózek jednego z uczestników projektu.Kolejna część uroczystości rozpoczęła się od symbolicznego rozwiązania wstęgi przez uczestnika projektu. 

Agnieszka Religa – asystent osoby niepełnosprawnej, jedna z  uczestniczek projektu opowiedziała o zaletach usług asystenckich, jej współpracy z asystentką. W programie konferencji zaplanowano wykład psychologa – Lidii Świebody – Toborek na temat autyzmu. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat działań zaplanowanych w projekcie a także potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego.

Data opublikowania: 19 czerwca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”