W ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach stworzono Centrum Asystentury Społecznej (CAS). Jest to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Rodzaje wsparcia:

  • Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej. Zatrudniono asystentów, którzy świadczą swoje usługi dla ponad 50 osób niepełnosprawnych. Przed zatrudnieniem kandydaci na asystentów ukończyli kurs „Asystenta  osoby niesamodzielnej / niepełnosprawnej osobistego osoby niepełnosprawnej” w wymiarze 60 godzin.
  • Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.
  • Pomoc prawna i doradztwo – w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.
  • Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
  • Usługi dowozu – świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie – zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym. W ramach projektu zakupiono auto dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Dodatkowo realizuje się  grupy wsparcia oraz superwizje dla asystentów.

Data opublikowania: 1 czerwca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”