Wyciągnąć pomocną dłoń! Moje życie odmieniło się w jednej chwili – mówi Alicja Kaczmarczyk z gminy Łopuszno, uczestniczka projektu „Schematom STOP!”. We wtorek, 10 listopada podsumowaliśmy działania realizowane w ramach pilotażu.

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz jego uczestnicy spotkali się na konferencji, podczas której wymienili się spostrzeżeniami i refleksjami na temat działań podejmowanych w pilotażu „Schematom STOP!”.

– Dzięki temu projektowi udało się zacieśnić współpracę między instytucjami, które  pracują na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem – stwierdził starosta kielecki – Michał Godowski, otwierając konferencję. Podkreślił on, że ta wspólnota, która wytworzyła się w ciągu wielu miesięcy realizacji przedsięwzięć, służyć będzie poprawie jakości usług świadczonych przez instytucje zajmujące się pomocą społeczną.
Członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada podkreślił, że wielką wartością projektu było usamodzielnienie wielu rodzin oraz wypracowanie narzędzi skutecznego ich wspierania.

Projekt „Schematom STOP!” ruszył w listopadzie 2013 r. Powiat kielecki znalazł się w gronie 40 samorządów średniego szczebla zaproszonych do jego realizacji przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W pierwszym etapie  w projekcie uczestniczyło dziesięć rodzin z gmin Bieliny i Masłów, w drugim – do działań dołączyli mieszkańcy gminy Łopuszno. Głównymi kryteriami wyboru rodzin była wielodzietność i bezrobocie – w ślad za tymi  problemami idą najczęściej kłopoty finansowe, wychowawcze i zagrożenie wykluczeniem społecznym. Najważniejszym założeniem pilotażu było spojrzenie na rodzinę jako na całość i skoordynowanie działań instytucji, które pomogą jej wyjść z kręgu pomocy społecznej.

–   Bardzo chętnie włączamy się w inicjatywy, dzięki którym możemy dotrzeć do osób i którym źle się dzieje i które potrzebują wyciągniętej ręki – stwierdził Artur Bielecki – komendant miejski policji w Kielcach.

Realizację projektu chwalił wójt gminy Bieliny – Sławomir Kopacz, który podkreślił, jak ważne jest wspieranie tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji.

-Wiele instytucji robi to, ale jak przekonaliśmy się dzięki projektowi „Schematom STOP!”, potrzebna jest koordynacja działań. Ważne jest również to, by nie zakończyć działań na przekazaniu podopiecznym zasiłku, ale aktywizować ich, wspierać w dążeniu do wyjścia z trudnej sytuacji.

Warto podkreślić, że w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, zorganizowano wiele przedsięwzięć, m.in. wyjazdy wakacyjne, korepetycje, finansowanie remontów domów, szkolenia, zakup wyprawek szkolnych, wsparcie specjalistów, badania lekarskie, festyny rodzinne, warsztaty kreowania wizerunku czy kursy zawodowe.

Sercem, swoistym centrum dowodzenia projektu był Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, który tworzyły osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W działaniach zespołu uczestniczyły: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (które było liderem), Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach, Urząd Gminy w Masłowie, Komenda Miejska Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Fundacja „Przystanek Dziecko”, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach.

– Projekt pozwolił objąć wsparciem całe rodziny, a efektem końcowym była ich integracja – podkreśliła Monika Dolezińska, zastępca wójta gminy Masłów. – Niezwykle ważne jest również  integracja pracowników instytucji pomocy społecznej, poznaliśmy swój zakres działań. Efektem tych działań są – Karta Dobrych Praktyk oraz Karta Usług.

Anna Kwiatkowska – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie, że projekt dał wszystkim możliwość realizacji działań innowacyjnych i nowatorskiego spojrzenia na zadania z zakresu pomocy społecznej.
– To było niezwykle cenne doświadczenie – przekonywała Anna Kwiatkowska.

O działalności Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, pracującej bezpośrednio z rodzinami,  mówiła Katarzyna Piżuch z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach:
– Widzę, jak bardzo, dzięki temu projektowi, zmieniły się rodziny. I to jest jego wielka wartość – podkreśliła.

Wiele wzruszeń wywołała wypowiedź 6-klasisty Piotra Maciejskiego z Bielin, który w imieniu swoim i swojej rodziny dziękował za możliwość uczestnictwa w projekcie.
– W jednym roku byłem w górach, nad morzem… To coś wspaniałego – powiedział chłopiec, a Alicja Kaczmarczyk z Łopuszna dodała:
– Byłam w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej, a dzięki uczestnictwie w projekcie w jednej chwili zmieniło się życie moje i moich dzieci. Początkowo wydawało mi się, że nie podołam zobowiązaniom, które przede mną postawiono, ale udało się i jestem z tego bardzo dumna – powiedziała.

Jak podkreśliła Nina Rędzia koordynator projektu, jednym z jego wymiernych efektów było wyjście sześciu beneficjentów z kręgu bezrobocia.

– Projekt „Schematom STOP!” miał nam pomóc w przygotowaniu dobrych praktyk, testowaniu różnych rozwiązań, które przekraczają nasze zadania ustawowe – podsumowała konferencję Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. – Ale przede wszystkim pilotaż dał nam możliwość  poszerzenia form wsparcia dla rodzin. Zdobyte przez nas doświadczenia z pewnością, będą procentować przy realizacji innych projektów.

Akcentem kończącym konferencję było wręczenie przedstawicielom instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz rodzinom w nim uczestniczącym pamiątkowych dyplomów.

Data opublikowania: 13 listopada 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”