Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCPR.

Data opublikowania strony internetowej: 31.08.2020

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 31.08.2020

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl

Adres skrytki w systemie epuap: /PCPRKielce/skrytka
tel. 41 200 17 01

PCPR otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON obsługiwane są 
w pokoju nr 38 i 39 poziom 0 oraz w  pokoju nr 122 poziom 1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie możliwe jest wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, odbywa się w pokoju nr 120 na 1 piętrze .

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach mieści się  przy ulicy Wrzosowej 44. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się  tuż przy siedzibie. 

1.Budynek jest pięciokondygnacyjny, wyposażony w 3 windy, w których znajdują się przyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille’a. 

2.Do budynku prowadzą dwa wejścia główne. Pierwsze wejście do budynku z poziomu przyziemia w segmencie 3 od skrzyżowania ulic Popiełuszki i Wrzosowej oraz drugie wejście do budynku z poziomu parteru od strony dziedzińca (parking od strony  południowej) bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta. Pozostałe wejścia ewakuacyjne: od ul. Wrzosowej w poziomie przyziemia do segmentu 4 na klatkę schodową, od strony wschodniej w poziomie przyziemia do segmentu 4 na klatkę schodową; od dziedzińca (strona północna) w poziomie parteru do segmentu 1 na klatkę schodową oraz od strony południowej  w poziomie parteru do segmentu 4 (wejście dla niepełnosprawnych).

3.Na terenie parkingu znajduje się łącznie 13 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się na poziomie 0 oraz 1  budynku  Starostwa Powiatowego w Kielcach, do którego prowadzi wejście główne od strony parkingu (drzwi rozsuwane automatycznie). 

4.Przy wejściu po prawej stronie znajduje się przycisk nawołujący do pomocy osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Wejście to jest jednocześnie wejściem służbowym. 5.Szerokość korytarzy oraz  drzwi pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi.  W budynku nie ma progów, drzwi są odpowiedniej szerokości. 

6.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące. 

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji głosowych. 

8. Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne i mieszczą się na każdym piętrze budynku, wyposażone są w system wzywania pomocy. 

9. Ponadto na poziomie 0 znajduje się pomieszczenie dla matki i dziecka z przewijakiem i toaletą. 

10.Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

11. PCPR dysponuje urządzeniami do obsługi osób słabosłyszących i niewidomych w szczególności pętlę indukcyjną oraz urządzenie lektorskie z funkcją powiększalnika. Urządzenia znajdują się w pokoju nr 39 na poziomie 0.

12. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 200 17 04

13.Każdy pracownik PCPR ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Istnieje również możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, iż odpowiedni pracownik uda się do pojazdu  osoby, która jest ograniczona ruchowo, w celu załatwienia sprawy. PCPR zapewnia kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach utworzyło w swoich strukturach Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU), miejsce koordynacji wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. 

1. CPU znajduje się w lokalu 7, na 3 piętrze czterokondygnacyjnego budynku przy  ul. Okrzei 18,w Kielcach.  

2. Przed budynkiem znajduje się parking, z którego bezpośrednio prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

3. Drzwi skrzydłowe bez automatycznych siłowników.

4.W budynku znajduje się winda wyposażona w przyciski w alfabecie Braille’a

5.Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz systemów przywoławcze dla niepełnosprawnych. 

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Szerokości ciągów komunikacyjnych budynku oraz windy osobowej zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu.

8.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9.Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy CPU.

10.Bezpośrednio w lokalu, szerokość drzwi i wielkość pomieszczeń umożliwiają swobodne poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim. Ponadto toaleta jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona jest w uchwyt. Zakupiono powiększalnik oraz pętlę indukcyjną.

Ewakuacja

1. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone są zgodnie z normą PN-92/N-01256/02,

2. Budynek podzielony na 3 strefy pożarowe – strefy oddzielają drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120,

3. W każdej strefie pożarowej wyznaczony jest pracownik, wraz z zastępcą, do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

4. Wyznaczona jest osoba, wraz z zastępcą, do kierowania ewakuacją,

5. W budynku zlokalizowanych jest 5 klatek schodowych – każda klatka schodowa oddzielona jest od korytarza drzwiami przeciwpożarowymi o klasie ognioodporności EI 30. Klatki schodowe są oddymiane grawitacyjnie za pomocą klap dymowych. Klatki mogą służyć jako pomieszczenia do oczekiwania osób niepełnosprawnych na pomoc w ich ewakuacji przez służby ratunkowe,

6. Utworzona jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, która określi m. in. zadania osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zasady ratowania osób, w tym sposoby ewakuowania osób do tego niezdolnych. IBP poddawana jest aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa www.pcprkielce.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

—​Treści niedostępne:

• część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo

• nie wszystkie obrazy graficzne (elementy galerii zdjęć związane z  dokumentacją wydarzeń) posiadają tekst alternatywny

• pewne treści opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy 
o dostępności cyfrowej

—​Wyłączenia:

• transmisje publikowane w czasie rzeczywistym

• pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku

• dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku

• treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Data sporządzenia deklaracji: 18.11.2020 r.

Data aktualizacji deklaracji: 31.03.2023 r.

Skargi i odwołania

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani Anna Kurtek

· E-mail: kurtek.a@pcprkielce.pl  

· Telefon: 41 200 17 04 

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej stronyinternetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można również zażądać udostępnienianiedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,  

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności cyfrowej albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem,  osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności jest zobowiązany zapewnić dostęp alternatywny.

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skargi powinny być składane do Oddziałów PFRON, właściwych terytorialnie dla podmiotów publicznych. 

https://dostepnosc.pfron.org.pl/kafelki/skarga/skarga-na-bark-dostepnosci/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci

Formularz skargi znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Skargę można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10 numer wewnętrzny 4 oraz na stronie internetowej poświęconej dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/.