Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

  1. świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł. do 1175 zł. miesięcznie na osobę przeznaczone na:
    • utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe
    • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  2. pracę socjalną
  3. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne,
  4. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego miedzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie i cudzoziemca. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanym mi kosztami jego realizacji.