Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie  procesu jego integracji zwaną pomocą cudzoziemca. Pomocy tej  udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w oparciu o ustawę z ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r (t.j. Dz .U. z 2020r. poz. 35). Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 Wniosek powinien zawierać:

  1. Pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa, pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa.
  2. Pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.