Ogłoszenie o naborze wniosków o wpis na listę kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022r poz. 1327 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania…

Zarządzenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru członków komisji (prowadzenie DPS)

Zarządzenie Nr 206/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 11 grudnia 2020 r.w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia ponadgminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Zarządzenie Starosty Kieleckiego w sprawie naboru członków komisji (prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej)

Zarządzenie Nr 205 /2020 Starosty Kieleckiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wpis na listę kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r poz. 1057) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert składanych…