Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej - zakup wyposażenia

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej – zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i  myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie…